Majblommans historia

Det började med en kvinnas önskan att göra gott och en liten blomma gjord av papper. Idag är Majblomman en av världens äldsta barnhjälpsorganisationer och även Sveriges största.


I mer än 100 år har ett säkert vårtecken varit de majblommor som sålts av skolbarn och föreningar runt om i Sverige. Barnens behov har förändrats över tiden men Majblomman har alltid anpassat sin verksamhet efter den hjälp som behövts. Idag är Majblommans mål att bekämpa barnfattigdom i Sverige. Vi vill att alla barn ska ha råd att få vara med.

De första blommorna

De allra första majblommorna såldes 1907 i Göteborg. Då kostade de 10 öre styck och hela 139 000 stycken såldes. Från allra första början syftade Majblommans insamling till att hjälpa tuberkulossjuka. Tuberkulosen var en av dåtidens värsta folksjukdomar och den angrep framför allt unga människor och skördade många människoliv. Vid sekelskiftet svarade dödligheten i tuberkulos i Göteborg för ca 25% av samtliga dödsfall i staden. Ännu 50 år senare var sjukdomen, med vart tionde dödsfall, den vanligaste dödsorsaken i Sverige näst efter åldersdödligheten. Majblomman spred sig snabbt över hela Sverige och det bildades Majblommekommittéer i så gott som varje ort.

Vem var Beda Hallberg?

Idén till Majblomman kom från den initiativrika och engagerade Beda Hallberg. Beda var verksam inom Göteborgs frivilliga fattigvård under slutet av 1800-talet och vid 1900-talets början. Hon tog avstånd från fattigvårdens värderingar om att skuldbelägga fattiga människor och hjälpa med ett uppifrån-kommande-perspektiv. Hon drevs av ett mycket starkt socialt engagemang och hon värnade särskilt om barn och ungdomar.

Vård vid sekelskiftet

På den tiden Beda var verksam tog inte samhället hand om sjuka och fattiga som vi gör idag. Beda ville därför ge alla människor möjlighet att hjälpa barn och ungdomar som hade det svårt. Hennes enkla men geniala idé var att ge en liten blomma som kvitto till alla som skänkte ett bidrag. Blomman skulle säljas den 1:a maj varje år och priset skulle vara så lågt att alla skulle kunna köpa den. Genom personliga kontakter fick Beda Hallberg skolorna och scouterna att sälja blommorna.

Skeptikerna tvivlade på Bedas idé

Bedas idé möttes till en början av skepsis. Det var få som trodde på att en insamling grundad på 10-öresgåvor skulle vara lönsam. Inte heller trodde dessa personer att de 100 000 blommor som Beda Hallberg ville beställa skulle gå att sälja.

Trots allt tvivel och motstånd kunde man i maj 1907 läsa i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning: ”Den blå blomman har vunnit en seger. Hela staden hyllar den. Öfverallt, hvart man kommer, ser man den på rockslag och kappor, i halsdukar och schalar. Affärsmannen, tjänstemannen, arbetare, gubben och barnet, konduktören i spårvagnen, polisen, kajåkaren, kusken – alla bär blomman och känner i luften att alla äro glada över att få vara med. Det är idealet bland idéer: enkel, entusiasmerande och gifvande.”

Beda – en kraft att räkna med

Efter Majblommans framgångar blev Beda en allt mer uppmärksammad och hyllad person i Göteborg och senare även nationellt och internationellt. Ett exempel på Bedas inflytande i Göteborg var att hon som enda kvinna fanns nominerad vid stadsfullmäktigevalet i Göteborg 1912. Detta är anmärkningsvärt inte minst då kvinnor inte ens hade rösträtt vid denna tid. Uppmärksamheten som Beda fick var hon inte sen att använda då hon tidigt insåg att media hade en avgörande betydelse för Majblommans framgång. Hon påpekade gång på gång den stora betydelsen av medias uppmärksamhet kring Majblomman.

Majblommans sommarsanatorier - ett gott exempel

Majblommans framgång gav välkomna inkomster som främst användes för att erbjuda sjuka barn en hälsosam vistelse under sommaren i så kallade sommarsanatorier. ”Som ett av de angenämaste minnena bevara vi ett brev från en pojke, som skrev att i Göteborg fanns en underbar läkeört, som kunde bota bröstsjukdom. Nu ville han veta vad den blomman hette och vad den kostade. Ty han hade just denna sjukdom och ville bli frisk. Pojken blev tack vare förmedling av Majblommekommittén omhändertagen och fick den vård han behövde. Och kanske räddades hans liv tack vare den underbara läkeörten.”

Viktiga årtal för Majblomman

Beda lanserade Majblommans idé i flera länder, men då tuberkulosen som folksjukdom utrotats vid seklets mitt slutade de säljas. Idag finns Majblomman kvar i Sverige, Norge, Finland och Estland.

1907 bildades Förstamajblommans Riksförbund - självskriven ledamot var Beda Hallberg
1916 såldes 400 000 Förstamajblommor på Cuba - blomman för året var en styvmorsviol
1922 spreds idén om majblomman till USA
1931 blev Beda Hallberg hedersledamot av Majblomman Corporation of America
1933 introducerades bilblomman, en större majblomma att fästa på bilens front.
1998 byter Förstamajblomman namn till Majblomman
2000 bryts den nedåtgående insamlingstrenden
2007 firade Majblomman 100 år

Internationella blommor lanserades i
Finland 1908
Norge och Danmark 1909
Holland och Belgien 1910
Ryssland, Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien & Frankrike 1911
England och Estland 1912
Algeriet 1913
Cuba 1916
USA 1922
Indien 1932

Beda Hallbergs utmärkelser
1909 ledamot av internationella förbundet mot tuberkulos.
1913 hedersledamot av Norska Kvinners Sanitetsforening.
1914 tilldelades kungliga medaljen Illis quorum meruere labores, 8:e storleken
1919 huvudman i Nationalföreningen mot tuberkulos.
1931 hedersledamot av Majblomman Corporation of America, Women’s Missionary Soc., Vasaorden S: t Erik och Vasaordens Barnklubb Nr 1 i New York.
1932 tilldelandes av kung Kristian X av Danmark en kunglig belöningsmedalj.
1936 hedersledamot i Förstamajblommans centralkommitté
1938 statspension för att hon hade byggt upp och utvecklad verksamheten med energi och organisatorisk förmåga

bok