Majblommans forskningsbidrag gör skillnad för den som vill bedriva praxisnära forskning som direkt involverar barn och ungdomar.

Majblomman delar ut forskningsbidrag till samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning om barn och ungdomar i Sverige och deras levnadsvillkor, vardag och hälsa i allmänhet, och som pga funktionsnedsättning, sjukdom, sociala eller ekonomiska förhållanden är särskilt utsatta.

I enlighet med Barnkonventionen välkomnas projekt där barn och ungdomar själva kommer till tals. Tvärvetenskapliga forskningsprojekt prioriteras liksom projekt som berör barn och ungdomar från familjer med belastad ekonomi.

Forskningsbidrag lämnas inte till projekt av grundforskningskaraktär eller för resor. Inte heller ges bidrag till registerforskning, laboratorieförsök eller djurförsök.

Forskningsrådets sammansättning och arbetsgång

Forskningsrådet består av fem ledamöter (varav en ordförande) med expertis inom Majblommans områden. För närvarande finns barnmedicinsk, barnneurologisk, psykologisk och pedagogisk kompetens i forskningsrådet.

Vid nyval ansvarar ordförande för nyrekrytering och föreslår ledamöter för styrelsen som beslutar. Ordförande för forskningsrådet utses av styrelsen och ingår som medlem av Majblommans styrelse.

Medel beviljas för ett år i taget, men samma projekt kan få fortsättningsbidrag under två år efter förnyad ansökan. 

Forskningsbidrag betalas ut licstuderande/doktorander eller disputerade forskare som stipendiemånader, som regel maximalt 6 månader.

För disputerad är stipendiet 18000 kr/mån och 15 000 kr/ mån för odisputerad doktorand/forskare.

Stipendier är undantagna från skatteplikt och därmed saknas viss social trygghet.

Intyg om tjänstledighet lämnas vid rekvisition av bidraget. 

Slutrapport med ekonomisk redogörelse lämnas när projektet avslutats.

Mottagare har 2 år på sig att rekvirera bidraget.

När sökande fått besked om bidrag, skickar de in en kort (max ½ A4-sida) som på populärvetenskapligt språk redogör för projektet. Dessa redogörelser läggs ut på hemsidan.

Efter avslutat projekt kompletteras texten med information om resultat av studien.

Tidigare års beviljade anslag

Beviljade bidrag 2018
Beviljade bidrag 2017

Beviljade bidrag 2016
Beviljade bidrag 2015
Beviljade bidrag 2014
Beviljade bidrag 2013

Rolf Zetterströmstipendiet
Framlidne Rolf Zetterström, professor emeritus i pediatrik vid Karolinska Institutet, arbetade hela livet för barns hälsa och välbefinnande, dels som chef för barnsjukvården först i Göteborg, senare Stockholm, och dels genom ett långt engagemang i Majblomman.

Inför hans 90-årsdag instiftades ett särskilt Majblommestipendium i hans namn.

Det ges till det av årets forskningsprojekt som har den högsta vetenskapliga kvaliteten, och som bäst följer Rolf Zetterströms intentioner.

Blommor