Barnfattigdom i Sverige

Majblomman använder begreppet barnfattigdom för att beskriva ett strukturellt problem i samhället. Vi menar att det tydliggör det verkliga problemet, att det inte bara handlar om föräldrars möjligheter att försörja sina barn, utan också om hur barn drabbas när samhället brister och inte följer de lagar och överenskommelser som är satta för att skydda barn. Majblomman sätter alltid barnets behov i centrum.

Majblomman arbetar sedan många år tillbaka med att uppmärksamma beslutsfattare på problemet med barnfattigdom i Sverige och vad som kan göras åt det. I arbetet tar Majblomman sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter. Det bedrivs mycket forskning knuten till området, till exempel inom välfärd och hälsa, och den visar tydligt att barnen mår sämre och får sämre förutsättningar senare i livet, jämfört med jämnåriga barn i familjer med bättre ekonomiska förutsättningar. Att förbättra situationen för de här barnen är därmed en viktig fråga både på individnivå och på samhällsnivå.

Problemet med barnfattigdom är omfattande. På senare år växer skillnaderna mellan de familjer som har pengar, och de som inte har. Det finns många faktorer som påverkar varför en familj drabbas, men det finns också mycket som kan göras för att konsekvenserna inte ska bli så stora för barnen. Sveriges kommuner och landsting har stora möjligheter, och ett stort ansvar. Till att börja med handlar det om att följa de lagar och överenskommelser som är satta för att skydda barn. Det kan handla om att skolorna ska vara helt fria från dolda avgifter och att barn som behöver glasögon ska få det som hjälpmedel.

Vad gör Majblomman åt problemet?

Majblommans volontärer möter ekonomiskt utsatta barn i sina yrken och genom sitt engagemang i våra 600 lokalföreningar över hela landet. De möter barn som hamnar utanför gemenskapen med sina vänner för att de inte kan hänga med på fritidsaktiviteter och som har sämre förutsättningar att lyckas i skolan. En viktig del av Majblommans arbete är att ge bidrag för saker som ökar barnens gemenskap med sina kompisar, både på fritiden och i skolan, och att ge hopp och tro på framtiden. Ändamålen varierar och utgår alltid från barnets behov, så det kan röra sig om allt från att vara med på en fritidsaktivitet eller åka på ett sommarläger, till glasögon eller dator för att klara av skolarbetet.

Kunskap nyckel till förståelse och förändring

Samtidigt som vi ger stöd till enskilda barn arbetar vi för att uppmärkamma allmänheten, politiker och beslutsfattare när vi ser att barn far illa för att välfärden brister. Det händer framför allt när instanser i samhället inte följer de lagar som är satta för att skydda barn.

Till grund för lösningar behövs kunskap. Därför har Majblomman ett stort ansvar i att förmedla hur barn upplever det utanförskap som kommer av att familjen har ont om pengar. Vi förmedlar också vår kunskap om hur samhället kan arbeta för att mildra konsekvenserna av barnfattigdom. Vi förespråkar att kommuner utbildar sin personal i ämnet, särskilt inom skola, barnomsorg, socialtjänst och fritidsverksamheter. Med kunskap kan man se hur de egna besluten påverkar barnen.

Att prata om fattigdom

På Majblomman har vi stor respekt för att människor inte vill pekas ut som fattiga. Vi vet att många skäms över att vara ekonomiskt utsatt. När vi vänder oss till lärare och barn undviker vi uttrycket barnfattigdom. Däremot använder vi båda begreppen ekonomisk utsatthet och barnfattigdom i vår kommunikation med till exempel beslutsfattare och politiker.

Majblomman tar själv inte fram definitioner och begrepp utan utgår från bland annat Statistiska Centralbyråns statistik och EU:s mått för relativ fattigdom.

Läs mer om hur du kan stötta Majblommans arbete