Ersättningar inom Majblomman

Majblommans lokala Majblommeföreningar med tusentals ideellt engagerade personer som organiserar de lokala insamlingarna och arbetar med bidragsansökningar arbetar helt utan ersättning. På riksnivå leds Majblomman av en generalsekreterare som tillsammans med ett litet och effektivt kansli arbetar för att utveckla verksamheten, leda riksprojekten och stötta lokalföreningarna.

Lön och ersättning till högsta tjänsteperson på Majblommans Riksförbund

Generalsekreteraren är Majblommans riksförbunds högsta tjänsteperson och rapporterar till styrelsens ordförande. Generalsekreterarens lön är 60 000 kronor i månaden. Ingen ersättning utgår för övertid, jour, restid eller obekväm arbetstid. En ömsesidig uppsägningstid på sex månader gäller. Inget avgångsvederlag utgår. Pension utgår enligt gällande kollektivavtal. Eventuella förmåner är desamma som för övriga anställda på Majblommans kansli. Generalsekreteraren omfattas inte av Lagen om anställningsskydd, LAS.


Arvode till ordförande och styrelse

Ordförande samt ledamöter i Majblommans representantskap och styrelse arbetar ideellt och tar inte ut något arvode. Majblomman står för resor, kost och logi i enlighet med Majblommans riktlinjer. Traktamenten tas ej ut. Styrelsemöten hålls för närvarande fem gånger per år. Ytterligare arbetsinsatser förekommer mellan möten.